تیم جراحی لاپاراسکوپیک و اندوسکوپی

تیم جراحی لاپاراسکوپیک و اندوسکوپی

دکتر علیرضا خلج
متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی
دانشیار دانشگاه
پروفایل پزشکان مرکز درمان جراحی چاقی
دکتر علیرضا خلج
دکتر پروین شاپوری
متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی
پروفایل پزشکان مرکز درمان جراحی چاقی
دکتر پروین شاپوری
دکتر محمد رضا ابراهیمی
متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی
پروفایل پزشکان مرکز درمان جراحی چاقی
دکتر محمد رضا ابراهیمی
دکتر بهزاد جدیری
متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
پروفایل پزشکان مرکز درمان جراحی چاقی
دکتر بهزاد جدیری
دکتر مجید رضوانی
متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی
پروفایل پزشکان مرکز درمان جراحی چاقی
 دکتر مجید رضوانی


دریافت خبرنامه

* آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.